Për sa kohë vjetërsohen gjobat e trafikut?

Për sa kohë vjetërsohen gjobat e trafikut?

Procedura për kundërvajtje nuk mundet të iniciohet as të zhvillohet nëse nuk kalojnë 3 vjet nga dita kur është kryer gabimi në trafik. Vjetërsimi i gjobës fillon nga dita kur është kryer gabimi në trafik. Kjo referohet për fillimin e procedurës për sanksionim.

Vjetërsimi i sanksionit të shqiptuar, nuk mundet të kryhet nëse nga dita kur ka hyrë fuqi vendimi nuk kanë kaluar 3 vjet.

Për më shumë lexoni këtu: Vjetërsimi i gjobave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *