Rritja e çmimeve të karburanteve, Italia ofron kupona 200 euro për qytetarët

Italia do të fillojë të ndajë kupona deri në 200 euro që karburantët, për t’u ardhur në ndihmë qytetarëve që përballen me rritjen e çmimeve.

Kuponi mund të aksesohet nga punëdhënësit privatë, të cilët mund ta kalojnë atë tek punonjësit e tyre. Kuponët mund të paguhen menjëherë, pa pasur nevojë për marrëveshje kontraktuale dhe janë të vlefshme për benzinë, naftë, LPG, metan dhe për karikimin e automjeteve elektrike.

Punëdhënësit privatë (edhe ata që nuk ushtrojnë veprimtari tregtare) dhe punëtorët e vetëpunësuar mund të marrin bonusin për sa kohë që kanë punonjës. Nga ana tjetër, administratat publike janë të përjashtuara nga masa. Përfituesit përfshijnë vetëm punonjës të sektorit privat, pa asnjë kufi të ardhurash. Bonusi, maksimumi 200 euro, është i vlefshëm deri më 31 dhjetor 2022.

Asnjë aplikim nuk kërkohet nga punonjësi për të marrë bonusin. Në fakt, është punëdhënësi ai që vendos nëse do ta paguajë dhe me çfarë shume, edhe më pak se 200 euro. Stimulimi nuk njihet domosdoshmërisht për të gjithë punonjësit, por mund t’u paguhet nga kompania grupeve homogjene të punëtorëve ose edhe një punonjësi të vetëm.

Bonusi i benzinës nuk kontribuon në krijimin e të ardhurave të punonjësve dhe duhet të llogaritet veçmas nga përfitimet e tjera të kompanisë. Në thelb, shuma i shtohet vlerës së përfitimeve ekzistuese pa taksa, të kuptuara si ato kompensime të dhëna në formën e mallrave dhe shërbimeve.

Prandaj, mallrat dhe shërbimet e ofruara në periudhën tatimore 2022 nga punëdhënësi në favor të çdo punonjësi mund të arrijnë vlerën prej 200 euro për një ose më shumë kupona benzine dhe një vlerë prej 258.23 euro për të gjithë të tjerët. mallrat dhe shërbimet (duke përfshirë çdo kupona shtesë të benzinës).

Kuponat e benzinës mund të lëshohen edhe për qëllime shpërblimi. Në këtë rast, disbursimi duhet të bëhet në vitin aktual dhe në ekzekutimin e kontratave korporative ose territoriale, në përputhje me rregulloret e parashikuara për shpërblimet e performancës.