Rregullat për përdorimin e përmbajtjes së ueb faqes

Të gjitha të drejtat e përmbajtjes duke përfshirë të drejtat e autorit janë të rezervuara nga TV Globit. Duke hyrë në ueb faqe, ju pranoni që do ta përdorni përmbajtjen vetëm për qëllime personale dhe jokomerciale. Asnjë pjesë e kësaj faqeje nuk mund të riprodhohet, ruhet në një sistem rikthimi ose transmetohet, në çfarëdo forme ose me çfarëdo mënyre, pa lejen paraprake me shkrim të TV Globi.

Personi që ka marrë lejen për të shkarkuar përmbajtjen, tekstin, videon, fotografinë ose ilustrimin duhet të deklarojë qartë se ato janë publikuar me lejen e TV Globit.

Vetëm sa vijon mund të shkarkohet pa leje:

-Titulli

– paragrafi i parë

– Është e detyrueshme të vendoset një lidhje për përmbajtjen e saktë nga http://globi.mk/.

-Fotografia mund të përdoret vetëm në format të vogël, maksimumi 200 piksel

– çdo gjë që do të merret me leje ose pa leje sipas rregullave të mësipërme duhet t’i jepet një titull si në shembull:

TV Globi: MAQEDONIA FITON KUNDËR GJERMANISË

-faqet e grumbullimit mund të shkarkojnë informacionin nga http://globi.mk/ të shënuara si në shembullin e mësipërm.

TV Globi merr përsipër të respektojë dhe praktikojë rregullat e të gjitha mediave të tjera që do të përcaktojnë përdorimin për përmbajtjen e tyre.